Archief per maand:

Archief per jaar:

Maandelijkse archieven: oktober 2018

Kaasmarktrecord

De Alkmaarse kaasmarkt heeft in 2018 een recordaantal bezoekers getrokken.
Met in totaal 27 kaasmarkten op vrijdagochtend en negen op de dinsdagavond komt het aantal gemeten kaasmarktbezoekers uit op 177.109. Dat is 4,6 procent meer dan in 2017, hoewel bijvoorbeeld dit seizoen een kaasmarkt is ingekort vanwege de hoge temperaturen. Niet alleen de hitte, ook extreme regenval was enkele keren spelbreker.
Gerekend vanaf 2008 tot 2014, met gemiddeld 104.000 bezoekers, ligt het bezoekersaantal zelfs ruim 70 procent hoger. De groei van de afgelopen jaren is mede bereikt door uitbreiding van het aantal kaasmarkten tot en met eind september, avondkaasmarkten en een gericht marketing- en promotieplan rondom de kaasmarkt. Vooral de avondkaasmarkt, in 2018 op alle dinsdagen in juli en augustus, heeft groeipotentie.

Op zoek naar aardwarmte

Het Alton-kassengebied.

HVC gaat onderzoek doen in Alkmaar, Langedijk en als eerste in het Alton-kassengebied in Heerhugowaard naar aardwarmte. “Dat is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel aardgas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming”, aldus het bedrijf.

HVC, voorheen de Huisvuilcentrale, op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (46 gemeenten en zes waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarnaast produceert HVC duurzame energie.

Onlangs heeft het ministerie van economische zaken en klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat de ondergrond gedetailleerd in kaart brengen. Samen met de gemeenten Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard verkent HVC of en onder welke voorwaarden de ondergrond hiervoor geschikt is.

Het kassengebied Alton in Heerhugowaard wordt als eerste onderzocht, omdat uit eerder onderzoek blijkt dat deze locatie zeer kansrijk lijkt voor aardwarmte en de kassen een grote warmtevraag hebben.

Aardgasvrij

De overheid heeft in al haar kortzichtigheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn, want daarmee zou de zogenaamde klimaatverandering mogelijk gestopt kunnen worden.

Dat kost (de burgerij) niet alleen miljarden, maar betekent ook dat ruim zeven miljoen huishoudens moeten van het aardgas af. Aardgas draagt als fossiele brandstof bij aan de klimaatverandering. Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we daarom over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken.

HVC gaat onderzoeken of er warm water in de grond zit en hoe die op veilige en verantwoorde wijze te benutten is voor de verwarmingn van woningen, bedrijven en kassen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie gewonnen kan worden, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en hoe deze afdoende beheersbaar zijn.

In Nederland is al veel kennis over de (diepe) ondergrond beschikbaar, doordat er in het verleden al veel onderzoeken en boringen zijn gedaan naar de diepe ondergrond voor olie- en gaswinning. Al deze informatie is beschikbaar en gaat HVC gebruiken.

In eerste instantie wordt gekeken naar de ontwikkeling van een aardwarmteboring in het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard. Hier wordt momenteel nog veel fossiel aardgas gebruikt voor de groei van groenten, planten en bloemen waardoor veel CO2 in de lucht komt. HVC heeft een duurzame-energiesubsidie (SDE+) aangevraagd bij het ministerie om het project te realiseren. Op zijn vroegst zal de boring in de tweede helft van 2020 plaatshebben.

Boring

Momenteel neemt HVC deel aan een aardwarmteproject voor tuinders in de omgeving van Naaldwijk in Zuid-Holland (Trias Westland). Met de boring naar aardwarmte is veel praktijkervaring opgedaan met mijnbouwkundige processen. Al geruime tijd levert HVC warmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Dordrecht en Zaanstad aan duizenden woningen en bedrijven (12.000 woningequivalenten). Duurzame bronnen zoals aardwarmte en energie uit oppervlaktewater geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere gemeenten dan Alkmaar en Dordrecht.

Illustratie gheotermie HVC.

Vier maanden voor burgemeesterstalker

De 63-jarige S. uit Hoorn is veroordeeld tot vier maanden cel wegens stalking van Onno van Veldhuizen, oud-burgemeester van Hoorn.
De man heeft gedurende enkele maanden in 2017 en wederom in 2018 Van Veldhuizen, inmiddels burgemeester van Enschede, vele e-mails met grove en dreigende teksten gestuurd.
Volgens de rechtbank waren de e-mails bedoeld om Van Veldhuizen angst aan te jagen. Aan de man was eerder een contactverbod opgelegd, maar dat weerhield hem er niet van de burgemeester steeds weer lastig te vallen met e-mails vol dreigementen en scheldkanonnades.
S. heeft daarmee een inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de burgemeester. De rechtbank heeft hem naast de vier maanden een contactverbod voor drie jaar opgelegd.
Ook heeft de rechtbank bepaald dat de man een taakstraf van 30 uur, die hem in 2016 voorwaardelijk was opgelegd, alsnog zal moeten verrichten.

Werkzaamheden Leeghwaterbrug hervat

De N242 (Alkmaar-Heerhugowaard vv) is pas september 2019 klaar. Het bouwverbod bij de Leeghwaterbrug in Alkmaar is eindelijk opgeheven.

De aannemer begint uiterlijk maandag (22 oktober) de schroefpalen te boren, waar de gemeente Alkmaar eind mei zomer wegens vermeende onveiligheid een stokje voor had gestoken. Zie mijn eerdere artikel https://www.nzg-journalisten.nl/bouwverbod-voor-leeghwaterbrug/

Door de opgelopen vertraging duurt de hinder voor het wegverkeer op de N242 (Alkmaar-Heerhugowaard vv) nog langer dan gepland (bedoeling was tot maart 2019 . Door de bouwstop, die het gevolg was van kwalitatief slechte voorbereiding van de aannemer, is de voorlopige ingebruikname van de nieuwe brug gepland in september 2019.

De provincie heeft deze planning nog niet geaccepteerd en is nog op zoek naar maatregelen om de ingebruikname te versnellen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid om ook ’s nachts en in het weekeinde te werken.

De provincie treft wel extra maatregelen om de hinder te beperken voor het autoverkeer. De brug blijft zowel in de ochtend- als avondspits een kwartier langer beschikbaar voor de weggebruikers. In de spits is dit de maximale aanpassing die mogelijk is voor een goede doorstroming van het autoverkeer en de beroepsvaart. Voor de recreatievaart geldt dat de brug in de avondspits niet bediend wordt tussen 15 uur en 19 uur.

Tbs met voorwaarden voor pedo uit Holland’s Got Talent

De Alkmaarse rechtbank heeft aan de 26-jarige gitarist Lars de R. uit Krommenie vier jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden opgelegd. Hij heef in ruim acht jaar tien jonge jongens seksueel misbruikt, in Nederland, in India en Kroatië.
De R. werd in 2009 op zestienjarige leeftijd bekend als gitaar spelende finalist van de talentenshow Holland’s Got Talent. In België werd kinderpornografie aangetroffen, waarvan De R. een van de leveranciers was. Op het inbeslaggenomen beeldmateriaal bleek hij zelf seksueel actief te zijn geweest met jongetjes.
Na uitvoerig onderzoek kwamen meer jongens naar voren met wie de man seksueel contact zou hebben gehad. Het jongste slachtoffer was vier jaar. De man maakte misbruik van het leeftijdsverschil tussen hem en de slachtoffers, die tegen hem op keken als vriend, muziekleraar of workshopmaster. Bij de in India gepleegde feiten heeft de man ook misbruik gemaakt van zijn positie als westerse toerist tegenover die van de minder bedeelde Indiase jongens.

Bekend

Hij heeft de feiten grotendeels bekend. Daarom heeft de discussie tijdens de zitting zich toegespitst op de vraag of aan hem – naast celstraf – tbs met bevel tot verpleging of de mildere vorm tbs met voorwaarden moest worden opgelegd.
Bij tbs met bevel tot verpleging wordt de veroordeelde in een tbs-kliniek geplaatst en behandeld. Bij tbs met voorwaarden stelt de rechter voorwaarden aan zijn gedrag, waaronder jarenlang verblijf en behandeling in een forensisch psychiatrische kliniek. Daarnaast wordt zijn internetgebruik beperkt en gecontroleerd en moet hij zich houden aan reclasseringstoezicht.
Houdt de veroordeelde zich daar niet aan, dan kan de rechter de maatregel alsnog omzetten in een tbs met dwangverpleging. De rechter legt tbs met voorwaarden op als deze maatregel volstaat om het gevaar voor herhaling in te perken.
Uit de rapportages van de psycholoog en psychiater volgt dat de man lijdt aan onder meer een pedofiele stoornis, narcistische trekken en een beperkt empathisch vermogen. Daardoor kon hij zijn gedrag niet stoppen en zocht hij geen hulp. Schaamte weerhield hem ervan erover te spreken.
De deskundigen vinden hem verminderd toerekeningsvatbaar. De deskundigen hebben daarnaast de beide vormen van tbs tegen elkaar afgewogen en concluderen dat de tbs met voorwaarden voldoende bescherming biedt voor de samenleving.

Gemotiveerd

De man is inmiddels gemotiveerd voor behandeling en beseft dat deze langdurig zal zijn. De voorwaarden die kunnen worden opgelegd aan de man bieden volgens de deskundigen voldoende waarborg om de maatschappij te beschermen. De rechtbank neemt beide conclusies over.
Hij heeft ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn slachtoffers en het vertrouwen dat zij en hun ouders in hem hadden ernstig beschaamd. Slachtoffers van dit soort feiten lopen vaak langdurige en ernstige psychische schade op.
De ernst van de feiten rechtvaardigt volgens de rechtbank een gevangenisstraf van 4 jaar. De rechtbank komt tot oplegging van een lagere straf dan de zes jaar die is geëist. Rekening wordt gehouden met het feit dat de man de meeste feiten heeft gepleegd als jong volwassene en onder invloed van een ernstige psychiatrische stoornis.
De R. is ook veroordeeld voor misbruik gepleegd terwijl hij zelf nog minderjarig was, maar daarvoor is geen aparte straf of maatregel opgelegd. Mede omdat hij al veroordeeld is voor de strafbare feiten die hij als meerderjarige heeft gepleegd.
Aan drie minderjarige slachtoffers zijn bedragen toegekend van respectievelijk 17.550 euro, 8.500 euro en 1.000 euro. De rechtbank stelt vast dat bij deze slachtoffers sprake is van geestelijke schade ,maar heeft de gevorderde bedragen gematigd. Soms omdat een beperkter deel bewezen is verklaard, soms omdat de onderbouwing alleen een voorlopige schatting mogelijk maakte én omdat rekening is gehouden met wat in soortgelijke zaken aan immateriële schade wordt toegekend.

Pedogitarist

Slag om Rustenburg morgen herdacht

De herdenking van de Slag bij Rustenburg heeft morgen, donderdag 11 oktober, om 15 uur plaats in Stompetoren.
Restaurant Het Schermer Wapen aan de Oterlekerweg 3 in Stompetoren is het verzamelpunt om 14.30 uur. Daarna lopen de aanwezigen om 14.45 uur naar het verzetsmonument bij de algemene begraafplaats.
Daar wordt om 15 uur twee minuten stilte gehouden.
Wapendropping
In de nacht van 10 op 11 oktober 1944 is een groep verzetsmensen na een wapendropping in de Wogmeer door verraad in een val gelopen. Er ontstond een hevig vuurgevecht tussen de verzetsgroep en Duitse militairen. Gerard Veldman kwam daarbij ter plekke om het leven, een tweede man viel gewond in handen van de Duitsers.
De anderen wisten nog te vluchten naar een boerderij in de Schermer, maar werden daar gevonden en direct neergeschoten. De Duitsers staken boerderij Houtlust aan de Zuidervaart in brand. Deze gebeurtenis staat bekend als ‘De slag bij Rustenburg’.
De omgekomen verzetshelden zijn, naast Gerard Veldman: Dirk de Boer DZ, Piet de Boer, Johannes de Jong, Piet Koning, Floor Niele, Johannes de Reus, Siem Spierenburg, Jacob Wagenaar, Piet Wagenaar, Jan Walter, Rein Witteveen en Frans van der Zeijden.

Aan de bak

Van der Starre aan de bak.

De Heerhugowaardse wethouder Jan van der Starre heeft het startschot gegeven voor de plaatselijke afvalscheidingscampagne ‘Aan de bak’.

Op dit moment wordt slechts 57 procent van het Heerhugowaardse huisvuil goed gescheiden. Mede door deze campagne en natuurlijk met de hulp van onze inwoners, wil de gemeente er in geval voor zorgen dat in 2021 driekwart van al het huisvuil goed wordt gescheiden.

Restafval gaat uiteindelijk de verbrandingsoven in. Het is dus zonde als daar nog herbruikbare grondstoffen in zitten zoals PMD, papier, gft of etensresten. Voor laagbouwwoningen komen er daarom aparte rolcontainers voor plastic, metaal (blik) en drankkartons (PMD). Deze bakken worden, net als restafval en gft, een keer per twee weken geleegd