Archief per maand:

Diverse

Oliebollenvet in gootsteen kost miljoenen

Veel mensen bakken met Oud en Nieuw oliebollen. Het gebruikte frituurvet verdwijnt daarna nog vaak in de gootsteen of wc. Het vet veroorzaakt grote problemen in leidingen en bij de rioolwaterzuiveringen. De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s.

Wanneer frituurvet door de gootsteen wordt gespoeld, gaat het gestolde vet aan de binnenkant van leidingen zitten. Dit kan zorgen voor verstoppingen bij mensen thuis en op rioolwaterzuiveringen. Bij een verstopping thuis moet al snel een loodgieter gebeld worden. Waterschappen moeten vaak speciale bedrijven inhuren die het vet verwijderen uit de persleidingen en gemalen.

De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s. De getallen verschillen per regio, maar een waterschap kan hier jaarlijks wel twee ton aan kwijt zijn. Deze kosten betalen inwoners via de waterschapsbelasting uiteindelijk zelf.

Minder dan de helft van de Nederlandse huishouden recyclet het frituurvet nadat de oliebollen gereed zijn. Daar moet verandering in komen. Waterschappen roepen op om gebruikt frituurvet in een (oude) verpakking in te leveren bij recyclepunten. Dan kan er biobrandstof van gemaakt worden, een vorm van groene energie.

Big Brown Data wint Waterinnovatieprijs

Big Brown Data is een van de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2021. Andere innovatieve ideeën die dit jaar in de prijzen zijn gevallen: het roterende duikerschot, de AdOx-technologie om medicijnresten te zuiveren en de Energie Damwand.

Dat werd bekendgemaakt op  2 december tijdens het Waterinnovatiefestival. Juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs, Annemieke Nijhof, algemeen directeur van Deltares, stipt bij de uitreiking het belang van de prijs aan. ,,Zoals de recente jaren van droogte en de overstromingen in het stroomgebied van de Maas hebben laten zien leidt klimaatverandering tot nieuwe uitdagingen in het waterbeheer en voor de toekomst van waterschappen.”

,,Innovaties zijn onmisbaar om ons watermanagement te vernieuwen en te verbinden met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De Waterinnovatieprijs vormt daarmee een platform voor bestaande én nieuwe partijen, nieuwe allianties, nieuwe technologieën en concepten.”

Dit jaar zijn de prijzen niet meer traditioneel uitgereikt in de categorieën die de kerntaken van de waterschappen representeren: waterveiligheid, schoon water en voldoende water. De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank kozen er als organiserende partijen voor om de grootste opgaven in de watersector centraal te zetten: aanpassen aan weersextremen, gezond water en een gezonde bodem en klimaatneutraliteit. Als vierde categorie is daar het thema van het Waterinnovatiefestival aan toegevoegd: het waterschap van de toekomst.

Schot

Er waren maar liefst 99 inzendingen. Een deskundige jury onder leiding van Nijhof bracht dat aantal terug naar twaalf genomineerden, drie per categorie. De eerste winnaar was ‘Het roterend kunststof duikerschot’. Dit instelbare, draaibare schot van waterschap De Dommel kan op goedkope, duurzame en eenvoudige wijze in duikers worden geplaatst waardoor water beter en langer kan worden vastgehouden in dit door droogte geteisterde stukje Noord-Brabant. De jury vindt de innovatie ingenieus, betekenisvol en ziet de opschalingsmogelijkheid.

Nummer twee was AdOx. Met de vergrijzing neemt het medicijngebruik in Nederland toe en daarmee komen er ook steeds meer medicijnresten in het water terecht met negatieve effecten voor de ecologie als gevolg. De TU Delft bedacht AdOx, een techniek waarmee zonder schadelijke effecten medicijnresten uit het afvalwater kunnen worden gezuiverd. Een vooruitstrevende technologie die concrete problemen bij onder meer het hoogheemraadschap van Delfland direct kan oplossen. De jury ziet deze innovatie als een belangrijke stap vooruit in de medicijnverwijdering.

Met winnaar nummer drie,  de Energie Damwand van Crux Engineerging BV, worden twee vliegen in een klap geslagen. De damwand kan worden ingezet als waterkering én zorgt in combinatie met een warmtepomp voor de levering van thermische energie uit oppervlaktewater. Volgens de jury geeft de Energie Damwand een gezicht aan de grote potentie van warmte uit water. Ook prijst de jury de cross-sectorale benadering: de innovatie brengt twee werelden samen.

Indicatie

Niet iedereen gaat naar de teststraat, maar iedereen gaat wel naar de wc. Daarom bleek het rioolwater een heel goede indicatie te geven over de verspreiding van het coronavirus. Door dagelijks alle rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen te laten bemonsteren, hebben de 21 waterschappen samen met het RIVM en het ministerie van VWS gezorgd voor nauwkeurig inzicht in de verspreiding van het virus en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen het virus.

De jury heeft gezien dat deze innovatie Nederland internationaal op de kaart heeft gezet met deze corona-aanpak en prijst de snelheid waarin de dagelijkse bemonstering is gerealiseerd. De jury ziet enorme potentie in data uit rioolwater.

Met 20 procent van de stemmen wist de innovatie ‘Superkritische vergassing’ van het hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier de Publieksprijs in de wacht te slepen. Met deze innovatie worden de reststromen die ontstaan in het zuiveringsproces op een rioolwaterzuiveringsinstallatie omgezet naar groen gas.

De Unie van Waterschappen organiseert om het jaar de Waterinnovatieprijs in samenwerking met de Nederlandse Waterschapsbank, het Waterschapshuis en STOWA. Vanwege de huidige coronasituatie vond de feestelijke uitreiking dit jaar online plaats.

Wateroverlast: tot 174 miljard schade

,,We kijken aan tegen een potentiële schade door wateroverlast, hitte en droogte tot 174 miljard euro voor voornamelijk particulieren in 2050.” Deze waarschuwing doet de Unie van Waterschappen in aanloop van het wetgevingsoverleg water in de Tweede Kamer.

De Unie doet bij monde van haar voorzitter Roger van der Sande aan de politici een oproep tot een versnelde aanpak voor klimaatadaptatie en structurele financiering voor de opvang van de gevolgen van de klimaatverandering.

Van der Sande: “Het demissionaire kabinet heeft met de zeven miljard euro voor verduurzaming laten zien in te kunnen én willen zetten op een klimaataanpak. De aanpak van verdere temperatuurstijging is belangrijk, maar we hebben nu al dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. En we moeten daarom niet vergeten te investeren in de betere opvang van die gevolgen, zoals wateroverlast en droogte. Ook klimaatadaptatie vraagt extra inzet en middelen van het Rijk en moet topprioriteit zijn het nieuwe regeerakkoord.”

Klimaatbestendig

Waar demissionair minister Barbara Visser van infrastructuur en waterstaat eerder al bepleitte ruim twee miljard euro nodig te hebben voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur in Nederland, willen de waterschappen benadrukken dat een vergelijkbare investering nodig is om Nederland klimaatbestendig in te richten. ,,De wateroverlast in Limburg, Noord-Holland en Friesland van afgelopen zomer laten zien dat extreem weer vandaag de dag al voor problemen zorgt,“ licht Rogier van der Sande toe.

De schade door onder meer wateroverlast kan tot 174 miljard oplopen. Foto: Unie van Waterschappen

Volgens de klimaatschadeschatter kan de schade door wateroverlast (41,5 miljard), hitte (8,5 miljard) en droogte in bebouwd gebied in Nederland (124 miljard) in 2050 oplopen tot 174 miljard euro. Van der Sande: ,,Als regionale waterbeheerders ervaren de waterschappen deze problemen het eerst. Daarom doen we ook jaarlijks investeringen van 1,8 miljard euro om Nederland klimaatbestendig te maken. Door bijvoorbeeld dijken te versterken, regenwaterbuffers aan te leggen en zoetwater vast te houden.”

,,Toenemende hoosbuien en droogte betekenen niet alleen meer werk voor de waterschappen, maar ook voor het Rijk, de provincies en gemeenten. Iedereen moet vol aan de bak, zodat we ons versneld kunnen aanpassen aan de verandering. De tijd dat we water, land en bodem naar onze hand konden zetten is voorbij. Daarom is die structurele financiering nu nodig.”

Rioolwater Monitor genomineerd

‘Big Brown Data: De Nationale Rioolwater Monitor’ is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs, categorie Het waterschap van de toekomst. Nog elf andere innovatieve projecten op het gebied van waterbeheer dingen mee naar een van de vijf prijzen, die op 2 december worden bekend gemaakt.

De Unie van Waterschappen organiseert samen met de Nederlandse Waterschapsbank de Waterinnovatieprijs om innovatieve projecten op het gebied van waterbeheer in het zonnetje te zetten.

De twaalf genomineerde projecten komen – per drie – in aanmerking voor de prijs in een van de vier categorieën ‘Aanpassen aan weersextremen’, ‘Gezond water en een gezonde bodem’, ‘Klimaatneutraliteit’ en ‘Het waterschap van de toekomst’. Alle twaalf maken ook nog kans op de Publieksprijs.

De genomineerden in de categorie ‘Aanpassen aan weersextremen’ zijn geworden:

 • Gekleurd zand bij monitoring grofzandbarrière (Waterschap Rivierenland en de Combinatie Van de Wetering e.a.)
 • De Heuvelstraat Silvolde (Waterschap Rijn en IJssel)
 • Het Roterende Kunststof Duikerschot (Waterschap De Dommel)

‘Gezond water en gezonde bodem’:

 • Waternavel als voer voor wormen (Waterschap Aa en Maas)
 • AdOx – Medicijnresten uit rioolwater verwijderen met zeolieten en ozon (TU Delft)
 • WaterQi – Het water stinkt niet meer en er zwemmen visjes (het hoogheemraadschap van Delfland, MHWaterzaken en WaterQi B.V.)

‘Klimaatneutraliteit’:

 • De Energie Damwand (CRUX Engineering B.V.)
 • Superkritisch vergassen: de missing link naar een duurzame samenleving (hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
 • RWZI H2essenpO2rt (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

‘Het waterschap van de toekomst’:

 • Vakmanschap op afstand (Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel)
 • De detectie van muskus- en beverratten via eDNA (UvA, Wetterskip Fryslân, het hoogheemraadschap de Stichtse Rijlanden)
 • Big Brown Data: De Nationale Rioolwater Monitor (Operationeel Team Rioolwatersurveillance, ministerie van VWS, RIVM en Unie van Waterschappen)

Meer uitleg over de genomineerden is terug te vinden op Waterinnovatieprijs.nl . Ook is het via deze website mogelijk te stemmen voor de Publieksprijs.

Wie de winnaars worden, wordt op 2 december bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking op het Waterinnovatiefestival. Dat heeft dit jaar plaats in De Fabrique in Utrecht. Het thema is ‘Het waterschap van de toekomst’.

“Graag dweilen met de kraan dicht’

Het klimaatbeleid leidt tot meer CO2-reductie, maar extra stappen blijven nodig. Dat blijkt uit de Klimaatnota 2021. Waterschappen onderstrepen die noodzaak, omdat zij de gevolgen van klimaatverandering merken in het dagelijks werk. “Wij dweilen graag met de kraan dicht en nemen onze verantwoordelijkheid met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid.”
Day zegt Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. ”Niet alleen de recente wateroverlast in Limburg laat zien dat extreem weer ons nu al op de proef stelt”, aldus Schoonman. “We kampen ook al jaren met droogte. En worden geconfronteerd met zeespiegelstijging, verzilting en bodemdaling. Klimaatverandering moet meer en meer leiden tot bewust ruimtegebruik.”
,,Als we Nederland op termijn ook veilig en bewoonbaar willen houden, moeten water en bodem leidend zijn in ruimtelijke keuzes. Niet alles kan overal. De bestemming moet het klimaat volgen. Daarom zijn wij als waterschappen uiterst ambitieus om verdere klimaatverandering te beperken. We lopen voorop om energieneutraal te worden, door energiebesparing, vermindering van broeikasgassen, duurzaam inkopen en opwek van duurzame energie.”
Energieneutraal
De waterschappen dragen volop bij aan het nationale klimaatakkoord. Ze zetten zich in voor energieneutraliteit in 2025, door de opwek van duurzame energie bij de rioolwaterzuiveringen en het inzetten van terreinen voor wind- en zonne-energie. En door aquathermie: thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater. Waterschappen zijn een van de grootste producenten van biogas en overwegen om het biogas maatschappelijk in te zetten als groen gas.
Op dit moment zijn de waterschappen al voor meer dan 40 procent zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie. Ook hebben waterschappen de doelstelling van een 100 porcent circulaire economie in 2050. Waterschappen vergroten het aanbod aan hernieuwbare alternatieven door waardevolle grondstoffen terug te winnen, zoals nutriënten, cellulose, bioplastic en schoon water uit rioolwater. Tegelijk werken ze aan een strategie richting klimaatneutrale en circulaire waterschappen.
Circulair
Met circulaire inkoop en aanbesteding van grote projecten kan de uitstoot van C02 fors worden teruggebracht (bijvoorbeeld bij dijkversterkingen). Dat geldt ook voor verduurzaming van het rijdend materieel van de waterschappen.
De klimaatverandering beperken is een. De andere kant zijn de gevolgen die de waterschappen nu al opvangen met de toenemende weersextremen als droogte en hoosbuien. Ze investeren de komende jaren 1,8 miljard euro per jaar in onder meer het klimaatbestendiger maken van Nederland door bijvoorbeeld dijken te versterken, waterbergingen aan te leggen en voorzieningen om zoetwater vast te houden, zoals regenwaterbuffers.

‘Betalen energietransitie snel duidelijk’

,,Er moet snel duidelijkheid komen over de financiering van de energietransitie. Voor inwoners en ondernemers moet het haalbaar en betaalbaar zijn, willen we hun steun behouden. En wet- en regelgeving moet snel worden aangepast.” Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen in de opmaat naar Prinsjesdag. Visie en daadkracht zijn meer dan ooit nodig voor een duurzame Nederlandse economie. Dat ontstaat niet vanzelf.

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn vooruitlopend op de besluitvorming van het rijk al een tijd bezig met de klimaat- en energiemaatregelen. Om de enorme vraag naar woningen, de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie te realiseren, is het nodig deze slim te combineren met een gezamenlijke aanpak in de regio. Die samenwerking werkt alleen onder de juiste voorwaarden en met goede financiële afspraken. Dat er op Prinsjesdag nog geen nieuw kabinet is vinden de gemeenten, provincies en waterschappen teleurstellend.

Haast

,,De verduurzaming van Nederland heeft de komende jaren veel impact op inwoners en bedrijven. Haast is geboden om ervoor te zorgen dat Nederland op een slimme en verantwoorde manier krachtig en groen wordt”, zeggen de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. I

,,In de regio komen thema’s als wonen, economie en energie samen. Gemeenten, provincies en waterschappen zetten zich in om deze opgaven te verbinden en samen aan te pakken. Met de noodzakelijke koers en bijbehorende afspraken wil het echter nog niet zo vlotten in Den Haag. De decentrale overheden vinden dat die afspraken over de manier van samenwerken en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn snel gemaakt moeten worden.”

Decentraal

De decentrale overheden zetten zich in voor de bouw van een miljoen woningen vóór 2030. Om meerdere vliegen in een klap te slaan moeten deze woningen, toekomst- en klimaatbestendig, duurzaam en goed bereikbaar zijn en gebouwd worden op geschikte plekken. Water, bodem en het herstel van de natuur zijn leidend voor de locatiekeuze voor nieuwbouwprojecten.

Het is daarbij belangrijk dat het rijk de barrières bij gebiedsontwikkeling wegneemt. Om in de regio handen en voeten te geven aan de uitvoering van het Klimaatakkoord is een stabiele koers van het rijk nodig, met een duidelijke, langjarige aanpak. Voor de juiste economisch randvoorwaarden om door te groeien, halen de overheden regionale investeringen naar voren en versnellen ze de transitieopgaven. Dit biedt kansen om de ambities op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie te realiseren.

Het nieuwe kabinet kan helpen door de economische opgaven te verbinden met de opgaven van klimaat en wonen én via een stevig programma voor om- en bijscholing te zorgen dat deze transities bijdragen aan een spoedig en langjarig economisch herstel.

Kroonkurkensaab

Vier vrienden uit Deventer hebben een oude Saab beplakt met ruim 20.000 kroonkurken.

Met de zeer opvallende stationwagen hebben ze in juli deelgenomen aan de Budapestrally, met als thema Back tot the sixties. Daarom werden de bierdoppen in hippiekleuren beschilderd.

Gezien in de koekstad, voor het uiterst sympathieke biercafé De Heks (achter De Waag en De Drie Haringen). Een bezoek waard, zoals heel Deventer dat is.

N244 in herfstvakantie dicht

Foto: Dura Vermeer/Jorrit Lousberg.

Het asfalt van de N244 wordt vervangen in de herfstvakantie. De weg langs het Noordhollands Kanaal is afgesloten van vrijdag 18 oktober 20 uur tot en met maandag 28 oktober 5 uur.

Het betreft het stuk tussen de aansluiting met de N246-Kogerpolderbrug bij het Alkmaardermeer en de Leeghwaterbrug. Extra ergernis dus voor de duizenden weggebruikers, omdat de brug al twee jaar in de steigers staat. De ellende duurt nog tot minstens voorjaar 2020.  

Wuite: antecedenten nog weinig onderzocht

“Rotte appels in uw bedrijf zijn te voorkomen door de nieuwe werknemer na te trekken”, aldus Gerard Wuite van het gelijknamige recherche- en incassobureau uit Zwaag. Hij verbaast zich er over dat maar weinig ondernemers een antecedentenonderzoek doet of door specialisten als Wuite laat doen.


In de nieuwste editie van de digitale nieuwsbrief van Gerard Wuites bureau (www.wuiterechercheenincasso.nl ) vertelt hij boeiend over dit onderwerp. “Uit onderzoek onder 154 ondernemers en leidinggevenden blijkt dat slechts dertien procent van de kleine werkgevers standaard een antecedentenonderzoek doet bij de werving van nieuwe werknemers. Ruim 27 procent weet niet eens wat een antecedentenonderzoek is.”

Fraude

”Uit ervaring weten we dat je uit een persoonlijk gesprek niet kunt meten of je de juiste persoon binnen haalt. Door een antecedentenonderzoek uit te voeren voorkom je achteraf teleurstellingen zoals bedrijfsfraude. Ook bespaar je onnodige kosten om wederom een vacature uit te zetten, brieven te lezen en sollicitatiegesprekken te voeren.”

“Voor veel bedrijven nemen wij de screening van het personeel en vrijwilligers over. Gesjoemel met geld of het lekken van informatie kan een organisatie flinke (imago)schade toebrengen. Daarom willen onze opdrachtgevers graag weten hoe integer de nieuwe persoon in kwestie is.

Tijdens het antecedentenonderzoek naar personen checken Wuite en zijn mensen onder meer de beschreven functies en bijbehorende verantwoordelijkheden, identiteitsgegevens, diploma’s en certificaten, gedrag op social media, schulden en opgegeven referenties. “Ook een huisbezoek behoort tot de mogelijkheden tijdens deze screening.”

“Ik maakte tijdens een antecedentenonderzoek mee dat iemand een vriendin had opgegeven als referent met haar mobiele telefoonnummer. Na het telefoongesprek toetsten wij nog even of zij via het algemene nummer van het bedrijf ook nog bereikbaar was of tenminste bekend was bij het bedrijf. Wat bleek, ze hadden bij het bedrijf nog nooit van deze dame gehoord.”

Gedrag

“Als recherchebureau kunnen wij geen strafrechtelijk verleden controleren. Deze informatie is te achterhalen door een verklaring omtrent gedrag (VOG) te eisen. Deze verklaring geeft de gemeente af als de desbetreffende inwoner geen recente strafbare feiten heeftgepleegd. Indien er wel strafbare feiten staan genoteerd, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Dit document is een waardevolle aanvulling op het antecedentenonderzoek.

Ook een bedrijf waarmee een individu zaken gaat doen, kan Wuite screenen. “Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Wij hebben ruime ervaring in achtergrondonderzoeken naar bedrijven, overnames en/of fusies. Dankzij ons antecedentenonderzoek weet de opdrachtgever in ieder geval hoe het bedrijf in elkaar steekt en of degene met wie hij afspraken maakt, handelsbevoegd is. We proberen helder te krijgen wat je risico’s zijn.“

N246 ’s nachts afgesloten

Het asfalt op de N246 tussen de afslag naar de Noorddijk in Westknollendam en de afslag naar de Starnmeerdijk in Starnmeer wordt vervangen. Dit deel van de provinciale weg is daarom van 8 tot en met 12 juli elke avond en nacht afgesloten van 20 uur tot 5 uur.

Overdag is de weg gewoon open. Het fietspad blijft in gebruik. Zaterdagochtend 13 juli om 5 uur zijn de werkzaamheden klaar. Het doorgaand verkeer wordt tijdens de afsluitingen met borden omgeleid via de A7 of de A9. Westknollendam en Markenbinnen blijven bereikbaar.

Het verkeer van en naar Westknollendam rijdt via de N246 vanuit de richting Wormerveer. Het verkeer van en naar Markenbinnen rijdt via de N246 en de N244 vanuit de richting Alkmaar-Purmerend. Overdag is dit deel van de N246 gewoon voor al het verkeer toegankelijk. Er geldt wel een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.