Archief per maand:
Archief per jaar:

Ganzen mogen niet vergast

Er mogen geen ganzen worden vergast in een gebied tot 20 km rondom Schiphol. De kort-gedingrechter heeft vandaag een tik uitgedeeld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Die hadden hiervoor een ontheffing verleend met het oog op de veiligheid van het luchtverkeer.

Ganzen doden door middel van vergassing met CO2 gebeurt uitsluitend in de ruiperiode, als de ganzen niet kunnen vliegen. Voordat de ganzen kunnen worden gedood met CO2, moeten de ganzen bijeen gedreven en gevangen worden. Dit gebeurt onder andere met hekken, linten, touwen, lijnen, doeken en geluid.

Onlangs hebben een aantal rechters van verschillende rechtbanken in het land al geoordeeld dat de wetgever het gebruik van CO2 wel, maar het gebruik van deze vangmiddelen niet toestaat om dieren te vangen of te doden. Volgens de vogelrichtlijn mogen alleen middelen worden ingezet om dieren te vangen of te doden die in een wettelijk voorschrift zijn opgenomen. Het is daarom niet toegestaan deze vangmiddelen te gebruiken. Praktisch gezien houdt dat in dat, omdat het niet is toegestaan de ganzen bijeen te drijven en te vangen, het doden van ganzen met CO2 niet mogelijk is.

GS hebben de voorzieningenrechter gevraagd nog eens goed te kijken naar de bedoeling van de wetgever. Volgens het college heeft de wetgever met de aanwijzing van het middel om ganzen met CO2 te doden in de buurt van Schiphol, ook bedoeld dat deze aanwijzing tevens ziet op het voor de uitvoering noodzakelijke vangen en bijeendrijven.

De rechter leest deze bedoeling van de wetgever daar echter niet in en houdt vast aan de eerdere oordelen die door rechters in het land zijn gegeven, dat doden met CO2 pas is toegestaan als ook de vangmiddelen zijn aangewezen in een wettelijk voorschrift.

Omdat de populatie van ganzen ook met andere middelen kan worden teruggebracht, bijvoorbeeld door ze dood te schieten, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de veiligheid van het luchtverkeer voldoende is gewaarborgd, ook als vergassing niet is toegestaan.