Archief per maand:

Oud-eigenaren D-reizen moeten meewerken aan doorstart

Selten B.V., een vennootschap van de twee oud-eigenaren van het D-reizenconcern, moet meewerken aan de doorstart van D-reizen door Prijsvrij. Zo niet, kost dat het duo 50.000 euro per dag. Dat heeft de Haarlemse kort-gedingrechter bepaald.

Selten moet haar pandrecht op de intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten), waaronder de merknaam van D-reizen, vrijgeven zodat de curatoren die IE-rechten kunnen overdragen aan Prijsvrij. Als Selten hier niet aan meewerkt, moet zij een dwangsom van 50.000 euro per dag betalen. 

De curatoren in het faillissement van het D-reizen concern spanden de zaak aan. Zij zijn een doorstart overeengekomen met Prijsvrij. Onderdeel van die doorstart is de overdracht van de IE-rechten van D-reizen aan Prijsvrij voor een bedrag van 500.000 euro. Voorwaarde voor het doorgaan van de doorstart is dat deze IE-rechten vrij van pandrechten en overige bezwaringen overgaat naar Prijsvrij. 

Selten stelt een pandrecht te hebben op de IE-rechten en weigert mee te werken aan de overdracht, vrij van pandrecht, aan Prijsvrij. Selten wenst tot executie van het pandrecht over te gaan en heeft de rechter in een andere procedure verzocht te bepalen dat de IE-rechten voor een bedrag van twee miljoen euro van haar zullen worden.

De curatoren vinden dat Selten met haar opstelling misbruik van haar pandrecht maakt en vorderden dan ook (onder meer) medewerking van Selten aan de overdracht van de IE-rechten vrij van pandrecht. 

Belanghebbenden

Volgens de rechter komt het in de zaak aan op de afweging van het verhaalsbelang van Selten tegen de belangen van de belanghebbenden in het faillissement van D-Reizen bij de realisering van de doorstart. Die afweging valt uit in het voordeel van de laatste groep. 

Belangrijke argumenten daarvoor zijn dat de curatoren de rechtsgeldigheid van het pandrecht nog onderzoeken en 500.000 euro apart houden om aan Selten uit te keren wanneer dat onderzoek leidt tot de conclusie dat haar pandrechten geldig zijn. Selten heeft niet aannemelijk gemaakt dat die rechten meer waard zijn.

De doorstart leidt tot voortzetting van de onderneming en behoud van 140 winkels en ongeveer 650 arbeidsplaatsen. De rechter-commissaris heeft die voortzetting goedgekeurd en ook de ondernemingsraad staat er positief in.