Archief per maand:
Archief per jaar:

Steeds meer gemeentebelasting betalen

Steeds meer gemeenten brengen aanzienlijke bedragen in rekening bij hun burgers via de nota’s van energie en drinkwater, schrijft Netbeheer Nederland in zijn jongste nieuwsbrief. Veel gemeenten heffen al precariobelasting en steeds meer gemeenten willen op korte termijn precariobelasting gaan heffen op energiekabels, energieleidingen en drinkwaterleidingen.

Dat is volgens Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland zeer ongewenst. Precariobelasting is een indirecte en onzichtbare belasting voor de burger, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd en die de transparantie van de overheidsfinanciën vertroebelt. De drie organisaties verzoeken hun leden de minister aan te sporen tot actie om een einde te maken aan de precarioheffing.

Invoering van precariobelasting betekent een forse verhoging van de factuur voor gas, water en elektra. Voor drinkwater betaalt de consument tot € 50 extra per jaar aan gemeentebelasting via de drinkwaterfactuur, bij een gemiddeld bedrag van € 180 per jaar. Daarbovenop komen nog de kosten voor precario voor elektriciteit, gas en warmte.

Inmiddels willen 56 van de in totaal 183 gemeenten in het gebied van het drinkwaterbedrijf Vitens (provincies Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht) precariobelasting gaan heffen. In de 24 gemeenten in het Groene Hart die drinkwaterbedrijf Oasen voorziet van drinkwater, neemt de precariobelasting toe van dertien gemeenten in 2015 naar 21 gemeenten in 2016. Bij Dunea heffen inmiddels alle Zuid-Hollandse gemeenten in de regio Den Haag precariobelasting.

Eenzelfde ontwikkeling is ook zichtbaar bij de energienetbeheerders en warmteleveranciers. In het gebied van netbeheerder Liander, van Noord-Holland tot de Duitse grens, heffen op dit moment 62 gemeenten precario, in het gebied van netbeheerder Stedin heffen 36 gemeenten precario (zuidelijk Z uid-Holland, Utrecht en delen van Amstelland, Kennemerland, noordoost-Friesland en Weert).

Vrijstelling

Staatssecretaris Wiebes van financiën heeft bij de behandeling van het belastingplan 2016 gemeld, dat hij in het voorjaar van 2016 bekijkt hoe en op welke termijn een vrijstelling van precariobelasting alsnog kan worden gerealiseerd. Dit duurt  veel te lang. De vrijstelling is al vaak met VNG besproken en alle argumenten zijn meermalen in de Tweede Kamer gewisseld. De conclusie in de Tweede Kamer was steeds dat precariobelasting op nutsnetwerken ongewenst is en wettelijke maatregelen genomen moet worden.

Opeenvolgende bewindspersonen hebben de Tweede Kamer sinds 2004 toegezegd om werk te maken van afschaffing. Ook de consequenties van vrijstelling zijn door de minister van BZK meermalen in kaart gebracht. Er ligt een uitgewerkt wetsvoorstel voor aanpassing van de Gemeente-, Provincie-, en Waterschapswet klaar. Zowel de VNG commissie Rinnooy Kan, als de Raad voor financiële verhoudingen en het Coelo pleiten voor afschaffing van precariobelasting op nutsnetwerken, omdat sprake is van een niet-transparante vorm van belastingheffing die uiteindelijk door de burger (als verbruiker van nutsvoorzieningen) moet worden betaald.