Archief per maand:

grondwet

Prostituee: achttien of toch 21 jaar

De Alkmaarse rechtbank beslist binnen zes weken of de minimumleeftijd voor prostituees in Alkmaar 21 jaar blijft. Kamerverhuurder van de Achterdam Frans Snel wil dat de grens weer op achttien jaar wordt gesteld.
Snel – zelf wegens ziekenhuisopname afwezig – en zijn advocate Kim Hollenberg hebben de gemeente Alkmaar voor de rechter gesleept. Gisteren had het driekoppige rechtscollege veel, vooral juridische vragen aan beide partijen, die lijnrecht tegenover elkaar staan.
Volgens Hollenberg is er geen wettelijke basis om de leeftijdsgrens van 21 jaar in de algemene plaatselijke verordening op te nemen en de vergunning voor Snel en zijn collega’s aan de voorwaarde te koppelen dat ze geen ramen mogen verhuren aan achttien- tot en met 20-jarigen. Deze aanpassing van de APV en de vergunning loopt vooruit op de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, waarin de 21-jaarsgrens is vastgelegd.
De vraag is of die wet er ooit komt. De landelijke politiek discussieert al jaren over de invoering. “Zolang die wrp niet in werking is getreden (als dat al gebeurt), is er geen wettelijke grondslag om de leeftijdsgrens te verhogen. Daarenboven valt het buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad om een leeftijdsgrens te stellen”, aldus Hollenberg.

Grondwet

Maar alleen al vanwege het feit dat de Alkmaarse APV in strijd is met de grondwet, waar het gaat om leeftijdsdiscriminatie en vrije beroepskeuze, moet de voorwaarde uit de vergunningen worden geschrapt en de APV=aanpassing worden teruggedraaid.
De raadsvrouwen van de kant van de gemeente betoogden dat vrouwen onder 21 jaar moeten worden beschermd tegen misstanden en uitwassen van de prostitutie, zoals mensenhandel. Snel en Hollenberg zeggen daarentegen: “Doordat achttien-, negentien- en 20-jarigen het onmogelijk wordt gemaakt hun geld te verdienen in de (legale) prostitutie, worden ze de illegaliteit ingedreven. Met alle mogelijke risico’s van dien, gezondheidsrisico’s voorop.”
In tegenstelling tot de gemeente staat Hollenberg het standpunt dat het besluit om de APV aan te passen, onzorgvuldig is geweest. “De gemeenteraad was op 23 juni0-2016 bijeen en werd gevraagd een oordeel te geven over ‘geharmoniseerde algemene plaatselijke verordening’. Specifiek agendapunt 22: leeftijdsgrens naar 21 jaar. Geen van de partijen of raadsleden heeft tijdens deze vergadering ook maar een vraag heeft gesteld over het waarom van dit voorstel. Sterker, het was een hamerstuk.”