Archief per maand:

mensenhandel

Prostituee: achttien of toch 21 jaar

De Alkmaarse rechtbank beslist binnen zes weken of de minimumleeftijd voor prostituees in Alkmaar 21 jaar blijft. Kamerverhuurder van de Achterdam Frans Snel wil dat de grens weer op achttien jaar wordt gesteld.
Snel – zelf wegens ziekenhuisopname afwezig – en zijn advocate Kim Hollenberg hebben de gemeente Alkmaar voor de rechter gesleept. Gisteren had het driekoppige rechtscollege veel, vooral juridische vragen aan beide partijen, die lijnrecht tegenover elkaar staan.
Volgens Hollenberg is er geen wettelijke basis om de leeftijdsgrens van 21 jaar in de algemene plaatselijke verordening op te nemen en de vergunning voor Snel en zijn collega’s aan de voorwaarde te koppelen dat ze geen ramen mogen verhuren aan achttien- tot en met 20-jarigen. Deze aanpassing van de APV en de vergunning loopt vooruit op de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, waarin de 21-jaarsgrens is vastgelegd.
De vraag is of die wet er ooit komt. De landelijke politiek discussieert al jaren over de invoering. “Zolang die wrp niet in werking is getreden (als dat al gebeurt), is er geen wettelijke grondslag om de leeftijdsgrens te verhogen. Daarenboven valt het buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad om een leeftijdsgrens te stellen”, aldus Hollenberg.

Grondwet

Maar alleen al vanwege het feit dat de Alkmaarse APV in strijd is met de grondwet, waar het gaat om leeftijdsdiscriminatie en vrije beroepskeuze, moet de voorwaarde uit de vergunningen worden geschrapt en de APV=aanpassing worden teruggedraaid.
De raadsvrouwen van de kant van de gemeente betoogden dat vrouwen onder 21 jaar moeten worden beschermd tegen misstanden en uitwassen van de prostitutie, zoals mensenhandel. Snel en Hollenberg zeggen daarentegen: “Doordat achttien-, negentien- en 20-jarigen het onmogelijk wordt gemaakt hun geld te verdienen in de (legale) prostitutie, worden ze de illegaliteit ingedreven. Met alle mogelijke risico’s van dien, gezondheidsrisico’s voorop.”
In tegenstelling tot de gemeente staat Hollenberg het standpunt dat het besluit om de APV aan te passen, onzorgvuldig is geweest. “De gemeenteraad was op 23 juni0-2016 bijeen en werd gevraagd een oordeel te geven over ‘geharmoniseerde algemene plaatselijke verordening’. Specifiek agendapunt 22: leeftijdsgrens naar 21 jaar. Geen van de partijen of raadsleden heeft tijdens deze vergadering ook maar een vraag heeft gesteld over het waarom van dit voorstel. Sterker, het was een hamerstuk.”

Proces tegen 21-jaarsgrens prostituee

5 december is de dag,
Waarop Frans Snel tegen de rechter zeggen mag
Dat op de Achterdam prostituees van achttien jaar
Gewoon mogen werken daar

Kamerverhuurder van de Achterdam Frans Snel staat dinsdag 5 december bij de Alkmaarse rechter, omdat hij het oneens is met de gemeente Alkmaar. Die wil dat de leeftijdsgrens voor prostituees wordt opgetrokken van achttien naar 21 jaar.

Lees hieronder waarom Frans daar flagrant tegen is:
“De leeftijdsgrens van 21 jaar heeft zeer ernstige maatschappelijke gevolgen. Door het achttien-, negentien- en 20-jarigen onmogelijk te maken hun geld te verdienen in de (legale) prostitutie, worden ze de illegaliteit ingedreven.
Ze gaan toch het werk doen waar ze voor hebben gekozen, maar dan buiten het zicht van alle instanties zoals GGD. Met alle mogelijke risico’s van dien, gezondheidsrisico’s voorop.
De veelgehoorde (gezochte) reden om de leeftijdgrens te verhogen, luidt dat daarmee mensenhandel kan worden tegengegaan. Nog afgezien van de vraag of de gepresenteerde cijfers over uitbuiting correct zijn, is dit een drogreden. Want, en dan citeer ik ombudsvrouw voor sekswerkers Metje Blaak: ‘Een crimineel of een loverboy gaat echt niet wachten tot ze 21 is, die zet haar gewoon ergens illegaal, zodat niemand erbij kan. Het wordt een heel groot ondergronds circuit. En dat niet alleen, maar een meisje van 20 dat vrijwillig de prostitutie in gaat is dan nog niet oud genoeg om legaal te gaan. Dan heeft ze allerlei vriendjes nodig om haar beroep uit te oefenen en is ze ook weer chantabel’.”
“Ook wil ik graag Marije van Stempvoort, beleidsmedewerker van Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk, aanhalen. ‘Het is bekend dat er veel vraag is naar jonge meisjes van achttien jaar. Als je deze groep helemaal geen plaats geeft (..), dan zullen zij van de radar verdwijnen. De vraag is namelijk niet weg’.”
“Tenslotte verwijs ik naar een uitspraak van Ineke Smit, directeur van Coördinatiecentrum Mensenhal (CoMensha). ‘Met zo’n leeftijdsgrens filter je de kwetsbare groepen, zoals meisjes met minder verstandelijke vermogens of psychische problemen, er echt niet uit. Die meisjes zijn namelijk op hun 23e en ook op hun 28e nog kwetsbaar’.”
“Ik stel mij dan ook op het standpunt van iemand die de achttienjarige leeftijd heeft bereikt en daarmee volgens de Nederlandse wet volwassen is, zelf mag en kan beslissen of hij of zij de prostitutiebranche ingaat. Zolang de wet registratie prostitutiebranche (wrp) niet in werking is getreden (als dat al gebeurt), is er geen wettelijke grondslag om de leeftijdsgrens te verhogen. Daarenboven valt het buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad om een leeftijdsgrens te stellen (ex artikel 149 jo 151a gemeentewet).”

Achterdam: 21-jaarsgrens onnodig en onwettig.

Politie met billen bloot over meldingen mensenhandel

De politie moet wellicht toch deels met de billen bloot over 30 meldingen over mensenhandel in Alkmaar. Daarop stuurt de bestuursrechter aan. Kamerverhuurder Frans Snel lijkt aan het langste eind te trekken met zijn verzoek in het kader van de wet openbaarheid van bestuur (wob). Met dank aan een politiewoordvoerder die verklapt dat het om Oost-Europese dames gaat.

 Op 3 maart 2011 stuurt burgemeester Piet Bruinooge een brief aan de Tweede Kamer. Thema: wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche: ‘Registratie van prostituees heeft als belangrijk doel signalen van uitbuiting op te vangen en daar op te acteren.’ Vervolgens schrijft Bruinooge: ‘Eind 2010 zijn onze baliemedewerkers getraind op het signaleren en melden van uitbuiting. Een dertigtal meldingen binnen 3 maanden laat zien dat deze gemeentelijke medewerkers, die dagelijks contact hebben met Oost-Europese migranten, in staat zijn om signalen van uitbuiting te herkennen’.

Als verhuurder van peeskamers op de Achterdam wil Frans Snel steeds bijblijven met zijn kennis van zaken over uitbuiting en vrouwenhandel, zodat hij en zijn collega’s kunnen helpen deze (en andere) misstanden in de prostitutiebranche te bestrijden en te voorkomen. “Wij hebben er alle belang bij dat onze tak van sport schoon is”, aldus de ondernemer.

Niets

Snels advocaat verzoekt de gemeente, met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur, in mei 2015 om alle stukken te overleggen over of in verband met de 30 meldingen. De gemeente reageert met het besluit Snel niets te kunnen laten zien, omdat er niets meer is. De emails met en over de meldingen zijn gewist.

Snel tekent bezwaar aan, mag met raadsman op een hoorzitting komen om zijn verzoek nader te onderbouwen en krijgt ook dan nul op het rekest. Bruinooge verwijst naar de politie en beleeft een déjà vu. Afwijzing, bezwaar, hoorzitting en afwijzing. De politie heeft wél een andere reden: ‘De meldingen bevatten gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen die worden beschermd door het regime van de wet politiegegevens (wpg) en kunnen niet met een beroep op de wob worden geopenbaard’.

Een handreiking van Snel om de documenten te zwarten, zodat de gegevens van personen  onleesbaar zijn, of zelfs alleen maar een opsomming van de 30 meldingen met uitsluitend datum van melding en aard van melding (uitbuiting, mensenhandel) helpt niets.

Dus gaat Snel in beide gevallen in beroep. De zaak dient vandaag bij de bestuursrechter. Inzake de gemeente is het een herhaling van zetten: er is niets. Namens zijn cliënt zegt Bas van Faassen: “De heer Snel vindt dat ongeloofwaardig en ik sluit me daar bij aan.” Maar als de politie ter sprake komt, gebeurt wat Snel niet voor mogelijk had gehouden.

De rechter heeft de 30 geheimgehouden meldingen gezien, om te kunnen beoordelen of de afwijzing van het wob-verzoek rechtmatig is. “Ik concludeer dat het in de overgrote meerderheid gaat om meldingen door gemeenteambtenaren die twijfel hebben over een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. Ik vind dat in elk geval de data van de meldingen niet onder de wpg vallen en dus mogen worden vrijgegeven om aan de gemoedsrust van de heer Snel tegemoet te komen.”

Geheim

De politiejurist denkt daar anders over. In zijn haast de rechter ervan te overtuigen dat deze gegevens net zo privacygevoelig zijn als de namen van de ingeschreven personen en de data van inschrijving, roept hij: “Als er ook maar de geringste kans is dat de heer Snel kan achterhalen om welke Oost-Europese vrouwen het gaat, moeten we ze niet vrijgeven. Tenslotte werkt de heer Snel in de prostitutie en dat is, zacht gezegd, een grijs gebied. “

Snel wordt over die aantijging laaiend. Even later zal hij, buiten de rechtszaal, de ambtenaar op luide toon terechtwijzen: “Prostitutie is legaal, de mensen die er in werken zijn legale ondernemers, dus dit wil ik nooit meer van u horen.”

Het proces eindigt met een kleine discussie tussen de partijen over de vraag of de namen van de gemeenteambtenaren die de meldingen hebben gedaan, ook onder de werking van de wpg vallen. Het kamp Snel vindt van niet. De rechter zal er over nadenken. Op 27 oktober of mogelijk eerder hoort Snel wat hij wel en wat niet mag weten.

Politie met de billen bloot: daar hebben ze op de Achterdam wel zin in.

Politie met de billen bloot: daar hebben ze op de Achterdam wel zin in.